Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
691/QĐ-TTg 05/06/2018 Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020
Lượt xem: 425
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 379
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Lượt xem: 448
900/QĐ-TTg 20/06/2017 Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020
Lượt xem: 384
169/2016/NĐ-CP 27/12/2016 Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.
Lượt xem: 352
136/2016/NĐ-CP 09/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Lượt xem: 296
268a/TB-VPCP 31/08/2016 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường
Lượt xem: 279
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN