No title... No title... No title...
Tổng số: 71
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/NQ-HĐND 12/05/2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I)
Lượt xem: 38
Tải về 6
23/NQ-HĐND 12/05/2021 Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương
Lượt xem: 26
Tải về 3
42/NQ-HĐND 23/12/2020 Nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Rịa huyện Nho Quan tỉnh NInh Bình đến năm 2035
Lượt xem: 18
Tải về 2
100/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kỉnh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 37
Tải về 5
101/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 65
Tải về 4
105/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 60
Tải về 6
106/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 05 nãm tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 42
Tải về 3
107/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020 (đợt 2)
Lượt xem: 51
Tải về 7
108/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 12 và Điều 13 tại Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 42
Tải về 7
109/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
Lượt xem: 61
Tải về 7
12345678
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN