No title... No title... No title...

4. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017;

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018


 


Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

 

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017

Năm 2017 trước những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức; thời tiết diễn biến bất thường, rét đậm vào đầu năm, dịch bệnh, thiên tai diễn ra khó lường, nhất là đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 10; mặt khác giá cả trong lĩnh vực chăn nuôi không ổn định, nhất là giá lợn hơi có thời điểm xuống thấp nhất trong 10 năm qua… đã ảnh hưởng không tốt đến sản xuất và đời sống nhân dân; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gặp nhiều khó khăn. Nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá; cơ sở hạ tầng được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng được tăng cường; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo đạt kết quả tốt; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2017

Ước thực hiện 2017

So sánh KH

1

- Tổng giá trị sản xuất (Giá SS 2010)

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất:

Trong đó: + Nông, lâm, thuỷ sản

                 + CN – TTCN - XDCB

                 + Thương mại, dịch vụ

Tr. đồng

%

Tr. đồng

Tr. đồng

Tr. đồng

5.534.000

6,32

1.721.000

1.770.000

2.043.000

5.689.000

9,3

1.586.000

2.020.000

2.083.000

+ 155.000

+2,98

-135.000

+250.000

+40.000  

2

- Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành):

+ Nông, lâm, thuỷ sản         

+ CN - TTCN - XDCB

+ Thương mại dịch vụ

 

%

%

%

 

32,68

29,12

38,20

 

29,49

32,42

38,09

 

     -3,19

+3,3

-0,11

3

- Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản/ha

Tr.đồng

 

 

 

 

90

 

 

 

90,12

+0,12

4

- Tổng sản lượng lương thực

Nghìn tấn

80

79,965

-0,035

5

- Thu ngân sách trên địa bàn:

+ Thu thuế, phí, lệ phí, thu khác

+ Thu tiền sử dụng đất

 

Tỷ đồng

 

95,7

65,7

30

180

100

80

+84,3

+34,3

+50

6

- Thu nhập bình quân đầu người/năm

Tr. đồng

 

28

 

29,9

 + 1,99              

7

- Số xã đạt chuẩn Nông thôn mới

 

2

 

4

+2

8

- Làm đường GTNT vật liệu cứng

- Kiên cố hoá kênh mương

Km

25

15

50,57

15

+25,57

Đạt

9

- Số trường đạt chuẩn MĐ1

- Số trường Tiểu học đạt chuẩn MĐ2

Trường

2

1

3

1

+1

Đạt

10

- Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá

- Xây dựng Nhà văn hoá thôn, xã

Đơn vị

Nhà

25

8

70

52

+45

+44

11

- Giảm tỷ lệ sinh

- Giảm tỷ lệ TE dưới 5 tuổi suy DD

- Xã đạt bộ tiêu chí QG về Y tế

%

%

0,023

14,2

3

0,023

14,2

3

Đạt

Đạt

Đạt

12

- Tỷ lệ hộ nghèo (giảm %/năm)

- Giải quyết thêm việc làm 

- Xuất khẩu lao động

%

Người

Người

1-2

2.300

120

1,76

2.800

140

Đạt

+500

+20

 

B. KẾT QUẢ TRÊN CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ

 

I. Về kinh tế

1. Sản xuất nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng cả năm 21.684,8ha, đạt 99,34% kế hoạch[1]; tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 80.013 tấn, đạt 100% kế hoạch; giá trị bình quân đạt 90,12 triệu đồng/1 ha canh tác (tăng 1,82 triệu đồng/1 ha so với năm 2016). Công tác bảo vệ thực vật được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, không có thiệt hại lớn do sâu bệnh gây ra. Chủ động thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Tập trung chỉ  đạo thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất cho doanh nghiệp thuê lại để sản xuất theo mô hình canh tác tập trung, thâm canh, tăng năng suất, giảm chi phí đầu vào và tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, từng bước tạo sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp[2]; đến nay, trên địa bàn huyện có 09 xã đã thực hiện tích tụ, tập trung ruộng đất với tổng diện tích 207,5 ha cho 06 Doanh nghiệp thuê đất, trong đó có 02 Doanh nghiệp thuê  đất để trồng cây dược liệu; 04 Doanh nghiệp thuê đất để trồng các loại cây rau, củ, quả như: Khoai tây, khoai sọ, khoai môn, bí đỏ, rau chân vịt...

Các chính sách khuyến nông, hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình sản xuất nông nghiệp được triển khai thực hiện có hiệu quả[3]. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng và chăm sóc rừng, PCCC rừng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ 3.146 ha rừng phòng hộ, trồng được 278.000 cây phân tán, 251 ha rừng sản xuất; điều chế rừng theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác chăn nuôi, thú y được quan tâm chỉ đạo thực hiện, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Lĩnh vực chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do giá cả xuống thấp, đặc biệt là chăn nuôi lợn; tại thời điểm 01/12/2017, tổng đàn gia súc, gia cầm là 1.125.017 con, trong đó: 24.830 con trâu bò (giảm 1.462 con so với cùng kỳ năm 2016); 110.448 con lợn (giảm 13.163 con), 978.000 con gia cầm (giảm 199.000 con),... Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 3.224ha, tăng 280 ha so với năm 2016, sản lượng ước đạt 6.324 tấn, giảm 716 tấn so với cùng kỳ năm 2016.

2. Công tác PCTT&TKCN: Uỷ ban nhân dân huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của huyện, các Phân ban và các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Phương án phòng chống thiên tai; thực hiện tốt phương án “4 tại chỗ”... Đặc biệt, từ ngày 10-13/10/2017,  do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới đã gây ra trận lũ lịch sử trên địa bàn với mực nước sông Hoàng Long tại bến Đế là 5,53m, cao hơn mức nước phải xả tràn 23cm. Các cấp, các ngành của huyện đã chỉ đạo quyết liệt, huy động trên 3.000 người (trong đó cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, Quân đội 465 người), trên 100 xe ô tô, máy xúc, máy ủi các loại, xử lý kịp thời các điểm xung yếu, vì vậy đã không phải xả tràn, qua trận lũ không xảy ra thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản; cán bộ và nhân dân huyện Nho Quan đã được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh khen thưởng[4].

3. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt; phát huy sự đồng tình ủng hộ của doanh nghiệp và nhân dân; huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; trong năm 2017 đã hoàn thiện đề án XDNTM đến năm 2020, đồng thời xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình từng bước hoàn thành các tiêu chí, đảm bảo các công trình đầu tư thực hiện đúng tiến độ đề ra. Đến nay đã có thêm 04 xã gồm: Đức Long, Gia Tường, Gia Sơn, Xích Thổ được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 nâng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 13/26 xã (đạt 50%); bình quân trên địa bàn huyện đã đạt 15,9 tiêu chí/xã (tăng 2,8 tiêu chí so với năm 2016); toàn huyện đã tiếp nhận 8.636,8 tấn xi măng làm được 50,57km đường giao thông nông thôn, các xã đã về đích NTM đã chủ động duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tạo động lực cho phát triển KTXH của địa phương.

 4. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản - giao thông - thủy lợi được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo rà soát, bổ sung, tổ chức thực hiện. Hoàn thành nhiệm vụ Quy hoạch chung  thị trấn Rịa; thực hiện các bước điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Nho Quan, tiến tới hoàn thành Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết thị trấn Nho Quan; chủ động đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch cụm công nghiệp Xích Thổ;  đến nay đã hoàn thiện bước đầu xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành quy hoạch mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất tại 12 xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát, điều chỉnh Quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hoàn chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Công tác xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo, kiên quyết không để phát sinh nợ XDCB; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt trên 400 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư ngoài ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng ước đạt trên 250 tỷ đồng (Công ty CN Hà Nam Ninh xây dựng cầu vượt sông Bôi tại xã Xích Thổ, Công ty giầy Regis xây dựng hạ tầng Nhà máy giầy Regis tại Cụm công nghiệp Văn Phong, Tổ chức FOWAS đầu tư xây dựng trang trại bảo tồn gấu tại xã Kỳ Phú,...); vốn ngân sách nhà nước ước đạt 176,7 tỷ đồng, đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực: Giao thông, Thủy lợi, trường học, thiết chế văn hóa... Đã đào đắp, nạo vét 100.000m3 kênh mương, đường nội đồng, kiên cố hóa 15 km kênh mương, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá SS 2010) ước đạt 1.100 tỷ đồng, đạt 132,5% KH, tăng 288 tỷ đồng so với năm 2016[5], chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, nước khoáng, may mặc,...

Thực hiện chủ trương kêu gọi đầu tư, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn huyện. Một số dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư đi vào hoạt động như: Dự án Nhà máy may xuất khẩu BT tại xã Gia Sơn, cơ sở gốm Gia Lâm,... Riêng Cụm công nghiệp Văn Phong đã bàn giao mặt bằng và triển khai thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Đầu tư nhà máy giầy Regis Việt Nam, hiện Công ty đã hoàn thành công tác san lấp mặt bằng. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ Công ty cổ phần Dương Đông - Sài Gòn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thực hiện dự án xây dựng kho xăng dầu Ninh Bình tại xã Đồng Phong.

Bên cạnh đó, để hạn chế tối đa việc lãng phí tài nguyên đất, đảm bảo công bằng cho các nhà đầu tư, năm 2017 UBND huyện đã quyết liệt trong việc kiểm tra, đôn đốc, thu hồi và kiến nghị thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ trên địa bàn[6].

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2017 về việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020; đến nay toàn huyện đã có 03 chợ chuyển đổi mô hình quản lý mới: Đồng Phong, Gia Lâm, thị trấn Nho Quan. Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ năm 2017 ước đạt 3.570 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu đạt 15 triệu USD, đạt 250% kế hoạch, tăng 10 triệu USD so với năm 2016. Doanh thu hoạt động vận tải ước đạt 243,7 tỷ đồng, tăng 8,65%. Hoạt động du lịch năm 2017 trên địa bàn huyện có bước phát triển khá, đã có trên 80.000 lượt khách tham quan, du lịch, tăng 5.490 lượt so với cùng kỳ năm 2016; doanh thu ước đạt 15,8 tỷ đồng, tăng 1,7 tỷ đồng so với năm 2016.

6. Công tác Tài chính, tín dụng được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, chủ động trong quản lý, khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu; nghiêm túc, quyết liệt triển khai thu thuế khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường do tỉnh ủy quyền, thuế kinh doanh dịch vụ vận tải và một số loại thuế, phí khác, từng bước tăng thu ngân sách trên địa bàn; Ước tổng thu ngân sách đến 31/12/2017 là 180 tỷ đồng, đạt 188,1% KH (tăng 10,84 % so với cùng kỳ năm 2016); trong đó: thu thuế, phí và lệ phí 100 tỷ đồng, đạt 152,2% KH (tăng 8,37 % so với cùng kỳ năm 2016); thu tiền sử dụng đất 80 tỷ đồng đạt 266,7% KH (tăng 14,09 % so với cùng kỳ năm 2016); chi ngân sách đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Tổng nguồn vốn huy động tại chỗ của các ngân hàng trên địa bàn đạt 964 tỷ đồng, tăng 208,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Tổng dư nợ và cho vay của Chi nhánh các Ngân hàng NN&PTNT đạt 1.228,5 tỷ đồng, tăng 127,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Ngân hàng CSXH huyện cho 19.274 khách hàng vay, số tiền 372 tỷ đồng để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, học tập.

 7. Công tác Tài nguyên - môi trường, Giải phóng mặt bằng và Khoa học công nghệ

Ngay từ những tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, nhất là quản lý đất đai; triển khai nhiều biện pháp quyết liệt xử lý nghiêm những hành vi vi phạm chính sách, lợi dụng sơ hở trong quản lý sử dụng đất để lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích. Do vậy, công tác quản lý tài nguyên, đất đai trên địa bàn huyện từng bước đi vào nề nếp, không xảy ra tình trạng khai thác tài nguyên “thổ phỉ”, hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát, tổng hợp chi tiết những tồn tại vướng mắc về đất đai để từng bước giải quyết. Tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã theo kế hoạch; kiểm đếm, GPMB các dự án theo quy định[7]. Cấp 1.952 Giấy chứng nhận QSD đất, trong đó cấp 665 Giấy chứng nhận lần đầu; cấp đổi, cấp lại 1.287 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế, tách thửa, hợp thửa; phối hợp với UBND huyện Yên Thủy hoàn thiện thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 59 hộ dân từ xã Ngọc Lương (huyện Yên Thủy) về xã Đồng Phong (huyện Nho Quan)…; Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng; tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân xử lý rác thải ngay tại gia đình; chỉ đạo giải quyết triệt để một số điểm ô nhiễm môi trường do rác thải tại một số xã như: Gia Tường, Sơn Lai, Thượng Hòa, Sơn Thành, Quỳnh Lưu,...; phạt hành chính, dừng hoạt động một số cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm các quy định về môi trường[8] .

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký sáng kiến đề tài khoa học công nghệ, trong đó có 01 đề tài được UBND tỉnh phê duyệt vào danh mục đề tài khoa học công nghệ của tỉnh năm 2017[9], 08 sáng kiến cấp tỉnh, 1.826 sáng kiến cấp cơ sở.

II. Văn hóa - xã hội

1. Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh và các ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, tập trung hướng về cơ sở. Tăng cường kiểm tra các dịch vụ văn hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa[10]. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tiếp tục được đẩy mạnh, việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện đúng quy định. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi và đạt nhiều thành tích cao; tổ chức thành công chương trình giao lưu văn nghệ dân tộc Mường; có 07/08 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số thành lập Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân tộc Mường; các đoàn tuyển Nho Quan tham gia các hội thi, hội diễn cấp tỉnh đạt 02 Huy chương vàng, 03 Huy chương bạc, 03 Huy chương đồng, 01 Cúp vô địch và 02 giải nhất toàn đoàn[11]. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở; tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao huyện Nho Quan lần thứ VII năm 2017. Xây dựng mới 46 nhà văn hóa thôn, 06 nhà văn hóa xã, (vượt 6,5 lần KH đề ra); tổ chức kiểm tra, công nhận, công nhận lại 56 khu dân cư văn hóa, 11 trường học, 03 cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 04 xã đạt chuẩn văn hóa NTM.

2. Công tác giáo dục - đào tạo

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; duy trì kỷ cương, nền nếp; hoàn thành chương trình, đánh giá xếp loại học sinh đúng quy định, chất lượng giáo dục được nâng lên. Chất lượng giáo dục của các cấp học có tiến bộ[12], điểm bình quân 3 môn thi vào THPT đạt 5,417 điểm/môn (cao hơn năm học trước 0,4 điểm); giáo dục mũi nhọn xếp thứ 5 toàn tỉnh, tăng 3 bậc so với năm học 2015-2016[13]; giáo dục toàn diện xếp thứ 4 toàn tỉnh, tăng 2 bậc so với năm học 2015-2016; phổ cập giáo dục tiếp tục được củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng[14], cơ sở vật chất được tăng cường[15]; đến nay, toàn huyện có 1.661/1.865 phòng học kiên cố, đạt 89,06%. Đã tập trung huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trong năm đã có 04 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (03 trường MĐ1, 01 trường MĐ2), nâng số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện lên 69/81 trường, đạt tỷ lệ 85,2%. Công tác khuyến học, khuyến tài, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả.

3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Công tác giám sát dịch bệnh được tăng cường; tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và dịch bệnh trong mùa mưa bão. Tăng cường công tác kiểm tra VSATTP và hành nghề y dược tư nhân; đã kiểm tra nhắc nhở 59 cơ sở trong công tác đảm bảo VSATTP, xử phạt 06 cơ sở vi phạm, tổng số tiền 07 triệu đồng; kiểm tra 14 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, phạt 01 cơ sở vi phạm, tạm đình chỉ 01 cơ sở. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện được nâng cao; các tuyến y tế đã khám và điều trị cho 206.085 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú 16.713 lượt người; công suất sử dụng giường bệnh tại Bệnh viên Đa khoa huyện đạt 208,2%; tổ chức điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho 134 người. Trong năm có thêm 03 xã (Xích Thổ, Gia Thủy, Văn Phương) đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đạt 100% kế hoạch. Tổ chức có hiệu quả các chiến dịch truyền thông lồng ghép về Dân số - KHHGĐ.

4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội: Thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo kịp thời, không để xảy ra khiếu nại về chế độ chính sách[16]. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 như: HN tôn vinh người có công và biểu dương tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 20120-2017; Lễ Thắp nến tri ân và cầu siêu các AHLS; cấp huyện đầu tư 01 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ tại xã Văn Phong, Phú Long... Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, chú trọng và thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều còn 5,15%, giảm 1,76% so với năm 2016. Công tác tạo việc làm, xuất khẩu lao động được tập trung chỉ đạo, kết quả đạt vượt chỉ tiêu đề ra; đã tổ chức được 03 lớp đào tạo nghề: mộc dân dụng, xây dựng dân dụng, may công nghiệp cho 96 lao động nông thôn tại xã Sơn Hà, Xích Thổ, Gia Sơn.

5. Công tác dân tộc - tôn giáo

Hoạt động tôn giáo trên địa bàn cơ bản tuân thủ pháp luật. Các cấp, các ngành đã quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt bình thường theo nghi lễ, đúng quy định; tập trung chỉ đạo giải quyết tốt một số vụ việc liên quan đến tôn giáo; cơ bản các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo phối hợp thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định; giáo dân, tăng ni, phật tử trên địa bàn đoàn kết, tích cực xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Nho Quan lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; phối hợp, tạo điều kiện để Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức thành công Lễ Phật Đản 2017, Phật Lịch 2561 tại chùa Hồng An, thị trấn Nho Quan,…; Các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn tiếp tục được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; triển khai thực hiện Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2017-2020.

III. An ninh, quốc phòng, nội chính

1. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo lực lượng công an nắm chắc tình hình, tổ chức các đợt ra quân đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là lĩnh vực trật tự xã hội, an toàn giao thông, như: Lễ ra quân tấn công và trấn áp tội phạm, bảo đảm TTATGT, phòng chống cháy nổ và các vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên Đán; Lễ ra quân hưởng ứng “Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6”; Lễ ra quân hưởng ứng tháng an toàn giao thông; Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS”... Đã điều tra, phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm đảm bảo theo quy định[17]. Làm tốt công tác phòng chống cháy nổ và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ[18]. Tiếp tục triển khai quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/7/2016 của UBND huyện về tăng cường trật tự ATGT, TT công cộng; lực lượng công an huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, thành lập 77 nhóm tự quản với 2.048 hộ tham gia duy trì đảm bảo trật tự đô thị và trật tự công cộng, vệ sinh môi trường. Kiểm tra TTATGT phát hiện, xử lý 2.289 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.450 lượt phương tiện, phạt tiền 1,52 tỷ đồng.

2. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương: Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu và phục vụ PCTT&TKCN. Tổ chức giao nhận quân năm 2017, đạt 100% chỉ tiêu[19]; triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018; tổ chức công tác huấn luyện, tham gia hội thao theo kế hoạch, đạt hiệu quả cao. Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng[20]. Làm tốt công tác tuyển sinh vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Tổ chức thành công cuộc Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Nho Quan giai đoạn 2012-2017. Hoàn thiện, phát hành, ra mắt cuốn lịch sử lực lượng vũ trang huyện Nho Quan, giai đoạn 1945-2015. Xét duyệt hồ sơ và tổ chức chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định 62 và Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo theo quy định.

3. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng chống tham nhũng được tập trung quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tốt. Tổ chức tiến hành 03 cuộc thanh tra tại 05 đơn vị, gồm: 01 cuộc thanh tra công trình Kênh tưới dọc đường Thống Nhất, xã Phú Lộc; 01 cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Trường Mầm non Thượng Hòa, Trường Tiểu học Gia Tường, Trường THCS Phú Lộc; 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 tại UBND thị trấn Nho Quan. Đến nay, đã tiếp 244 lượt công dân, tăng 30 lượt so với năm 2016. Tiếp nhận 74 đơn, giảm 6 đơn so với năm 2016, Trong tổng số 45 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, đã chỉ đạo giải quyết xong 03/03 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%; 34/42 đơn đề nghị, phản ánh, đạt tỷ lệ 81%; tạm dừng giải quyết 02 đơn; các đơn còn lại đang trong thời hiệu xem xét giải quyết; chỉ đạo giải quyết xong 18 đơn/21 đơn thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, đạt tỷ lệ 85,7%. Công tác phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập bảo đảm theo quy định[21].

IV. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

1. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện

UBND huyện đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện ủy và sự giám sát của HĐND huyện; trên cơ sở các quy định của pháp luật đã xây dựng kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017; Thường xuyên rà soát, kịp thời chấn chỉnh và thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; chú trọng việc sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành của UBND huyện có nhiều đổi mới, quyết liệt, sâu sát, cụ thể theo phương châm hướng về cơ sở, phù hợp với tình hình thực tiễn; các ý kiến chỉ đạo, điều hành, thông báo kết luận... của UBND huyện, Lãnh đạo UBND huyện được công khai kịp thời trên hệ thống quản lý văn bản điều hành; việc tổ chức các hội nghị theo hướng lồng ghép nhiều nội dung, tăng cường các hội nghị chuyên đề, giảm các hội nghị chưa thật sự cấp bách, phát huy dân chủ... nhằm thu được hiệu quả cao nhất; chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thường xuyên chấn chỉnh lề lối, tác phong, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên, phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài...

2. Thực hiện Quy chế làm việc

Tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo điều hành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo UBND, các thành viên UBND huyện rõ ràng, đúng chức năng, nhiệm vụ và khả năng, năng lực; duy trì quy chế làm việc trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò của các thành viên trong mỗi cơ quan, đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ. Hàng tuần, hàng tháng UBND huyện đều tổ chức giao ban, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo kiên quyết, kịp thời để xử lý với tinh thần khẩn trương, hạn chế tồn đọng. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Trung ương, của Tỉnh, đồng thời ban hành các văn bản quản lý Nhà nước theo đúng thẩm quyền[22].

3. Công tác cải cách hành chính, tuyên truyền pháp luật: Cổng thông tin điện tử của huyện và hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-ioffice đi vào hoạt động ổn định; các văn bản chỉ đạo của cấp trên và của huyện được đăng tải đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý văn bản điều hành, giúp giảm được một lượng lớn các văn bản giấy; triển khai sử dụng hệ thống một cửa điện tử liên thông trong việc thực hiện thủ tục hành chính góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời các sự việc cho công dân, tổ chức khi đến cơ quan Nhà nước liên hệ giải quyết công việc. Tập trung chỉ đạo từ huyện đến các xã, thị trấn đổi mới lề lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, nhất là tại bộ phận “Một cửa” các cấp. Đến nay, chỉ số cải cách thủ tục hành chính của huyện đứng thứ 3 khối các huyện, thành phố trong tỉnh. Rà soát 162 Thủ tục hành chính trong 12 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã trên địa bàn huyện để đề nghị UBND tỉnh công bố, ban hành Danh mục dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4.

Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân, đã tổ chức được 105 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật với tổng 8.277 lượt người tham dự, cấp phát 2.691 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác chứng thực, đăng ký và quản lý hộ tịch đảm bảo đúng quy định. Công tác hòa giải ở cơ sở được tăng cường; các xã tiếp nhận 240 vụ việc, trong đó: 204 vụ việc hòa giải thành, 29 vụ hòa giải không thành, 05 vụ đang hòa giải, đạt tỷ lệ hòa giải thành là 85%. Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức 19 buổi trợ giúp pháp lý lưu động cho 85 trường hợp thuộc diện hộ nghèo và đối tượng chính sách tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

4. Công tác xây dựng chính quyền, quản lý công chức, viên chức; thi đua khen thưởng: UBND huyện đã ban hành trên 2.000 Quyết định theo thẩm quyền để điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, cho nghỉ BHXH, nghỉ việc theo Nghị định 108, nâng bậc lương,... cán bộ, công chức, viên chức; hoàn tất thủ tục đề nghị bầu bổ sung 01 Ủy viên UBND huyện; xét tuyển 02 công chức chỉ huy trưởng Ban CHQS xã; phê duyệt bổ sung 12 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Quyết định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện do tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam tài trợ; bàn giao Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất về trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; tiếp nhận chuyển quyền quản lý về UBND huyện và đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận 09 xã an toàn khu, gồm: Gia Lâm, Gia Sơn, Yên Quang, Phú lộc, Phú Long, Quỳnh Lưu, Quảng Lạc, Sơn Lai, Sơn Thành. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 09 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Tuyển dụng được 112 viên chức sự nghiệp giáo dục. Quyết định khen thưởng cho 150 tập thể và 1.446 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và công tác quản lý công chức, viên chức, UBND huyện kiên quyết chỉ đạo xử lý luật đối với những cán bộ, công chức vi phạm pháp luật (Sơn Lai, Thanh Lạc, Phú Sơn); Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với 01 viên chức giáo dục không chấp hành sự điều động công tác của UBND huyện...

5. Công tác phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Thực hiện đúng quy định, có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND huyện; việc chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND đảm bảo đúng trình tự, chất lượng. Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, việc giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời. Việc phối hợp các vấn đề trong giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên, chặt chẽ.

Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện được thực hiện đúng quy chế. Xây dựng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

V. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Tồn tại, hạn chế

- Về sản xuất nông nghiệp: vẫn còn một số diện tích đất lúa vụ Mùa nhân dân không gieo cấy, tập trung ở các xã: Thượng Hòa, Đồng Phong, thị trấn Nho Quan...; một số diện tích đất tích tụ cho Doanh nghiệp thuê nhưng doanh nghiệp triển khai phương án sản xuất chưa thật sự hiệu quả (Thạch Bình, Văn Phong).

- Công tác phòng chống thiên tai của một số xã còn thiếu tính chủ động, công tác chuẩn bị “4 tại chỗ”, chế độ thông tin, báo cáo chưa đảm bảo theo quy định. Việc giải quyết những tồn tại về đất ở còn chậm: Kỳ Phú, Lạc Vân, Lạng Phong... Công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình và việc rà soát, chỉ đạo các hộ gia đình chăn nuôi thực hiện cam kết bảo vệ môi trường chưa được các xã quan tâm, tích cực triển khai.

- Công tác thu ngân sách, nhất là các khoản thu tại xã chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiến độ thu thuế đối với hoạt động kinh doanh phương tiện vận tải còn chậm, hiệu quả chưa cao.

- Công tác thông tin tuyên truyền trực quan vào các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, nên hiệu quả không cao.

- Về trật tự xã hội: tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc công nghệ cao vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

- Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nhưng vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ, năng lực yếu. Sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có việc chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ nên chất lượng tham mưu thấp, tiến độ chậm, hiệu quả không cao

2. Nguyên nhân

2.1. Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác chỉ đạo, điều hành của một số địa phương có lúc, có việc chưa quyết liệt, chưa phát huy hết trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước, chưa phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong giải quyết những khó khăn, tồn tại ở địa phương.

- Tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao; điều hành, phân công nhiệm vụ chưa cụ thể, rõ ràng, thiếu kiểm tra, giám sát. Một số cán bộ, công chức các phòng chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ yếu, làm việc thụ động; một số cán bộ năng lực công tác còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

2.2. Nguyên nhân khách quan:

- Thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường; đầu ra cho tiêu thụ sản phẩm hàng hóa không ổn định; việc tiếp cận vốn vay của người dân và doanh nghiệp còn khó khăn do cơ chế, thủ tục cho vay còn nhiều bất cập; nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cấp trên còn hạn hẹp; Một số doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chưa thật sự tâm huyết.

- Địa bàn huyện rộng, địa hình phức tạp; chưa có Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Nho Quan; các quy hoạch ngành, lĩnh vực chưa đồng bộ; hiện nay mới có 9 xã bản đồ được đo đạc theo toạ độ địa chính quốc gia, còn lại 18 xã chưa được đo đạc lại, hiện đang sử dụng bản đồ chỉnh lý năm 1997, việc chỉnh lý biến động đất đai chưa kịp thời do đó khó khăn cho công tác quản lý.

- Một số văn bản pháp luật, quy định của Nhà nước mới được ban hành có những bất cập xung đột pháp lý, khó vận dụng trong thực tế. Một số vướng mắc trong Luật Đất đai, Luật Đầu tư công chưa được cấp có thẩm quyền hướng dẫn kịp thời,...

 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

 

A. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

I. Mục tiêu chung

Trên cơ sở các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, tiếp tục tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng giá trị sản xuất gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; chú trọng quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và xử lý nợ xây dựng cơ bản; tạo điều kiện tốt nhất khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các hoạt động văn hóa xã hội, giảm nghèo, bảo đảm các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quốc phòng địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác điều hành và cải cách hành chính của chính quyền các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

II. Các chỉ tiêu chủ yếu

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Ước thực hiện 2017

KH 2018

1

- Tổng giá trị sản xuất (Giá SS 2010)

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất:

Trong đó: + Nông, lâm, thuỷ sản

                 + CN – TTCN - XDCB

                 + Thương mại, dịch vụ

Tr. đồng

%

Tr. đồng

Tr. đồng

Tr. đồng

5.689.000

9,3

1.586.000

2.020.000

2.083.000

6.411.000

12,7

1.721.000

2.400.000

2.290.000

2

- Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành):

+ Nông, lâm, thuỷ sản         

+ CN - TTCN - XDCB

+ Thương mại dịch vụ

 

%

%

%

 

29,49

32,42

38,09

 

28,48

34,25

37,27

3

- Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thủy sản/ha

Tr.đồng

 

 

 

 

 

 

 

90,12

 

 

 

 

 

 

 

92

4

- Tổng sản lượng lương thực

Nghìn tấn

79,965

80

5

- Thu ngân sách trên địa bàn:

+ Thu thuế, phí, lệ phí, thu khác

+ Thu tiền sử dụng đất

 

Tỷ đồng

 

180

100

80

104,3

74,3

30,0

6

- Thu nhập bình quân đầu người/năm

Tr. đồng

 

29,9

 

32

7

- Số xã đạt chuẩn Nông thôn mới

 

4

 

3

8

- Làm đường GTNT vật liệu cứng

- Kiên cố hoá kênh mương

Km

50,57

15

22

15

9

- Số trường đạt chuẩn MĐ1

- Số trường đạt chuẩn MĐ2

Trường

3

1

2

1

10

- Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá

- Xây dựng Nhà văn hoá thôn, xã

Đơn vị

Nhà

70

52

20

16

11

- Giảm tỷ lệ sinh

- Giảm tỷ lệ TE dưới 5 tuổi suy DD

- Xã đạt bộ tiêu chí QG về Y tế

%

%

0,023

14,2

3

0,023

13,9

2

12

- Tỷ lệ hộ nghèo

- Giải quyết thêm việc làm 

- Xuất khẩu lao động

%

Người

Người

5,15

2.800

140

4,65

2.500

120

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC

I. Phát triển kinh tế

1. Về phát triển Nông nghiệp, nông thôn

Đẩy mạnh triển khai kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết, hình thành chuỗi trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững; tổ chức sản xuất theo quy hoạch[23]; mở rộng diện tích tích tụ, tập trung ruộng đất cho doanh nghiệp thuê, liên kết với doanh nghiệp, sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị sử dụng đất, hạn chế tối đa diện tích đất nông nghiệp không sản xuất; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ một số mô hình thực hiện theo Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến đến năm 2020; phối hợp với các doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đề nghị xây dựng nhãn hiệu hàng hóa đối với một số sản phẩm đặc trưng của địa phương như: Mật ong Cúc Phương, Nhung hươu Cúc Phương, gạo nếp hạt cau Thường Xung, rau cần Lạc Vân,… Triển khai thực hiện tốt các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập trung xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường. Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm những hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sản xuất và chế biến thực phẩm. Chủ động điều chỉnh phương án, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và thực hiện công tác PCTT&TKCN, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra.

Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới ngay từ những tháng đầu năm; phấn đấu năm 2018 có thêm 03 xã: Sơn Thành, Sơn Lai, Gia Thủy đạt chuẩn nông thôn mới; quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn và huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên kiểm tra việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, nhất là tiêu chí môi trường, tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập,....

2. Về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng

Chủ động trong công tác quản lý, thực hiện quy hoạch; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật xây dựng, đấu thầu và các văn bản liên quan nhằm đảm bảo việc xây dựng cơ bản được tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không gây nợ XDCB; lựa chọn dự án đầu tư phù hợp, thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt công tác đền bù GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đặc biệt là các dự án cấp bách đã có quyết định đầu tư. Triển khai hiệu quả các giải pháp, đề án xã hội hóa các lĩnh vực nhằm tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư và đa dạng hóa hình thức đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Dự án Nhà máy giầy Regis tại Cụm CN Văn Phong xây dựng và đi vào hoạt động trong quý II/2018; các dự án: Nhà máy viên gỗ nén tại xã Sơn Hà, Nhà máy may xuất khẩu BT tại TTNQ, hạ tầng Cụm CN Xích Thổ của Công ty CP công nghiệp Hà Nam Ninh, cơ sở SX phân bón hữu cơ vi sinh từ chất thải chăn nuôi của Công ty CP Việt - Hàn Ninh Bình tại xã Phú Long... triển khai đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, củng cố, mở rộng các làng nghề truyền thống (làng gỗ thủ công mỹ nghệ Quỳnh Phong- Sơn Hà, gốm – Gia Thủy); quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ phát triển nghề mới có giá trị sản xuất cao, tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường để tận dụng nguyên liệu và nguồn nhân công tại chỗ, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đề nghị thu hồi Dự án Nhà máy xi măng Phú Sơn và một số dự án chậm tiến độ khác trên địa bàn.

3. Thương mại, dịch vụ - du lịch

Tích cực xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ - du lịch đảm bảo theo đúng định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Năm 2018 tiếp tục chỉ đạo chuyển đổi được ít nhất 03 mô hình quản lý chợ; tạo điều kiện cho khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc Phương, Trang trại bảo tồn gấu tại xã Kỳ Phú đi vào hoạt động, phục vụ du lịch; kêu gọi, khuyến khích một số doanh nghiệp đầu tư vào du lịch sinh thái tuyến Kỳ Phú - Cúc Phương – Yên Quang; tích cực thông tin hình ảnh, giới thiệu sản phẩm truyền thống đặc trưng của địa phương cho khách du lịch đến tham quan những điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn huyện[24] nhằm mục tiêu phục vụ du khách thuận lợi, tạo ấn tượng tốt đẹp để khách du lịch muốn đến và ở lại Nho Quan.

4. Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thu hút nguồn lực đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh

Tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp và các nhà đầu tư vào triển khai dự án trên địa bàn, nhất là các dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp (Cụm công nghiệp Văn Phong, cụm công nghiệp Xích Thổ); chủ động phối hợp, đôn đốc và hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư các dự án[25] để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; kiên quyết thu hồi hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi dự án không triển khai, triển khai không đúng mục tiêu đã được phê duyệt.

5. Công tác tài chính – tín dụng

Tập trung tuyên truyền các chính sách thuế, quản lý, khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu, thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, nợ đọng thuế; phấn đấu thu ngân sách vượt chỉ tiêu Hội đồng nhân dân huyện giao[26]. Có biện pháp khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đóng góp các khoản thu ngân sách hợp pháp ngoài địa bàn về nộp tại địa phương; Đề nghị các cấp có thẩm quyền ưu tiên, tạo điều kiện cho Nho Quan được hưởng một số cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần thực hiện năm 2018; chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ quan trọng, cấp thiết và các chương trình dự án cần hoàn thành trong năm 2018 đảm bảo theo nguyên tắc “Tăng chi cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên”.

Các ngân hàng trên địa bàn chủ động vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng; quản lý tốt nguồn vốn vay đảm bảo hiệu quả. Quan tâm giải quyết vốn vay cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các doanh ngiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh.

6. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ

Tập trung chỉ đạo, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019; kiểm soát chặt chẽ việc giao đất, cấp đất cho các dự án đầu tư phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, quy hoạch xây dựng các khu dân cư để triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách huyện đầu tư cơ sở hạ tầng. Tiếp tục giải quyết các trường hợp tồn tại về đất đa; triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau dồn điền đổi thửa.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động người dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình; chú trọng kiểm soát, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các trang trại… kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện có hiệu quả việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ nguồn nước; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội theo Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tăng cường ứng dụng KHCN vào tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền, mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

II. Phát triển văn hóa, xã hội

1. Về văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Giữ gìn bản sắc và nét đẹp văn hóa của người Mường trên địa bàn 8 xã có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống; tổ chức Liên hoa văn hóa cồng chiêng và giao lưu các Câu lạc bộ văn nghệ dân tộc Mường trong quý I/2018; Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở; phát triển phong trào văn nghệ, TDTT quần chúng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, TDTT; tham gia tích cực, phấn đấu đạt thành tích cao tại các giải đấu, hội thi văn hóa, văn nghệ, TDTT. Hoàn thành triển khai xã hội hóa trong việc chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư xây dựng Sân vận động huyện; bàn giao Nhà bảo tàng khu căn cứ Cách mạng Quỳnh Lưu để đưa vào khai thác, sử dụng. Tổ chức tốt công tác quản lý Nhà nước về thông tin tuyên truyền; củng cố và đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống truyền thanh 3 cấp đảm bảo yêu cầu thông tin thông suốt trong toàn huyện.

2. Về giáo dục và đào tạo

Thực hiện kỷ cương, nền nếp trong quản lý, dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng mũi nhọn ở các cấp học; chú trọng phát triển năng lực, thể chất, nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. Thường xuyên bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Phấn đấu đạt nhiều giải cao tại các Hội thi giáo viên, học sinh giỏi; tiếp tục nâng điểm thi vào THPT; quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm ở các nhà trường. Tiếp tục thực hiện đề án xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao ở cấp Tiểu học và THCS; huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt khoảng 94%, trong đó đặc biệt quan tâm, ưu tiên đầu tư cho bậc học Mầm non; Duy trì phổ cập giáo dục; tập trung chỉ đạo xây dựng 03 trường đạt chuẩn Quốc gia.

3. Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Khuyến khích mở rộng các loại hình dịch vụ y tế. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân, hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh; kiên quyết xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Tổ chức có hiệu quả các chiến dịch truyền thông lồng ghép về dân số - KHH GĐ; Triển khai các giải pháp phát triển dân số bền vững, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Xây dựng 03 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

4. Về chính sách xã hội, giảm nghèo

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định  các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo.... Chỉ đạo làm tốt công tác tự kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các chính sách xã hội; kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, công chức vi phạm; Tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều và các chương trình mục tiêu an sinh xã hội; định hướng dạy nghề, cung cấp lao động có tay nghề, có trình độ cho các doanh nghiệp. Thực hiện tốt các chương trình công tác bình đẳng giới, chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội.

5. Công tác dân tộc, tôn giáo

Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật tín ngưỡng tôn giáo, Pháp lệnh tín ngưỡng, Nghị định 92 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng cho các chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo. Quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt bình thường theo pháp luật. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

III. Công tác an ninh, quốc phòng, nội chính và đối ngoại

1. Công tác, an ninh, quốc phòng

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 46/CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Tổ chức các đợt ra quân, đấu tranh trấn áp tội phạm, kiên quyết triệt phá các băng nhóm tội phạm. Thực hiện quyết liệt bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các vi phạm.

Lực lượng quân sự huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chú trọng công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện quân sự cho các đối tượng hiệu quả, thiết thực; thực hiện tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã; các hội thi, hội thao; làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, phòng chống thiên tai và TKCN, các chính sách hậu phương quân đội. Phấn đấu giao quân năm 2018 đảm bảo về chỉ tiêu, số lượng và chất lượng.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Xây dựng kế hoạch thanh tra về các lĩnh vực: Xây dựng cơ bản, quản lý đất đai; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện các kết luận tranh tra và việc xử lý sau thanh tra. Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo về nội dung và đối tượng được thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng, kéo dài. Nắm chắc tình hình mâu thuẫn, khiếu tố trong nhân dân, nhất là các tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng để kịp thời giải quyết, không để khiếu kiện đông người.

3. Công tác đối ngoại

Nâng cao hiệu quả hợp tác, hỗ trợ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, nhà đầu tư nước ngoài trong công tác bảo tồn động vật hoang dã, cảnh quan Vườn Quốc gia Cúc Phương, gìn giữ cảnh quan vùng đệm di sản văn hóa Tràng An – Bái Đính, thực hiện các chính sách viện trợ, hỗ trợ cho các xã nghèo, khó khăn của huyện và thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức ActionAid International (AAV/AFV) để triển khai các dự án hỗ trợ phát triển nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ đa dạng sinh kế và giảm nghèo tại 03 xã: Cúc Phương, Kỳ Phú, Thạch Bình.

IV. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện

Bám sát sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND và chính sách pháp luật để xây dựng và điều hành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm của UBND huyện. Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị; Thường xuyên rà soát, kịp thời chấn chỉnh và thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; chú trọng từ khâu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm. Kịp thời điều chỉnh, phân công nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các thành viên UBND huyện; giao phụ trách địa bàn đối với lãnh đạo các phòng chuyên môn làm cơ sở đánh giá, xếp loại cán bộ; rà soát đội ngũ trên cơ sở biên chế được giao để đề nghị, bố trí, xắp xếp, chuyển đổi một số vị trí việc làm; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, các ngành. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 4926/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND huyện; Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của trung ương, của tỉnh; ban hành các văn bản khác theo quy định đảm bảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả.

2. Cải cách hành chính, tuyên truyền pháp luật, quản lý công chức, viên chức và xây dựng chính quyền

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, phát huy hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý của cơ quan Nhà nước. Tiếp tục thực hiện công khai rộng rãi các thủ tục hành chính đến người dân nhất là các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, Lao động - TB&XH, Tư pháp, Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – KH. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Quản lý công chức, viên chức theo đúng quy định; thực hiện tốt việc tinh giản biên chế đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kỷ cương, lề lối làm việc, nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đảm bảo khách quan, công bằng, tránh hình thức.

Thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản QPPL, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý... và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Công tác phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND huyện; chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp HĐND huyện đảm bảo đúng quy định; phối hợp tiếp xúc cử tri có chất lượng, giải quyết kiến nghị của cử tri kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của huyện, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
 

Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1363
  • Trong tuần: 13 762
  • Tất cả: 1 639 337