Huyện ủy Nho Quan tổ chức hội nghị giới thiệu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 248
Ngày 9/5, Huyện ủy Nho Quan tổ chức hội nghị giới thiệu tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 14/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cuốn sách tổng quan về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của  đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ hơn bước phát triển nhận thức, tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn cao và quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta, đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Nghị quyết số 29, Quy định số 96, Kết luận số 50, Quy định số 85, Nghị quyết số 36, Chỉ thị số 17 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những văn bản quan trọng có ý nghĩa thời sự, cấp thiết, sát thực đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của tỉnh nói chung và của huyện Nho Quan nói riêng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Hội nghị cũng đã tiến hành tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

10 năm qua, Nho Quan đã thực hiện tốt việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước để đổi mới giáo dục-đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học; hình thức và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả trung thực, khách quan; đổi mới cơ chế, chính sách huy động sự tham gia đóng góp của xã hội, nâng cao hiệu quả đầu tư cho giáo dục - đào tạo... Từ đó sự nghiệp giáo dục - đào tạo của huyện có bước phát triển mới, phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

Tại hội nghị, đã có 10 tập thể và 25 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29.

anh tin bai

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29.

Lãnh đạo huyện yêu cầu ngay sau hội nghị,Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, biên tập và phát hành tài liệu nội dung cơ bản Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư phục vụ tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để hiểu rõ hơn về giá trị của Tác phẩm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bảo đảm hiệu quả, thiết thực. 

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đưa nội dung Tác phẩm vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.  Nghiêm túc tổ chức việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) kịp thời, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương ở đảng bộ mình phụ trách.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phân công đội ngũ báo cáo viên hỗ trợ các đảng bộ, chi bộ quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng mạng xã hội đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết 36, Chỉ thị 17, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp về tầm quan trọng của phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học; đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm.

Tiếp tục tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, huy động sự vào cuộc của các tổ chức xã hội và nhân dân trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo theo hướng bền vững. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện tốt cho dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. UBND huyện sớm cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết với lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn. 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1