Thông báo trả lời kết quả nội dung giải quyết đơn đề nghị bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dư án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B đối với hộ ông Đỗ Đại Yên

y ban nhân dân huyện Nho Quan nhận được nội dung đề nghị của ông Đỗ Đại Yên (địa chỉ: thôn Xuân Quế, xã Quỳnh Lưu) về xem xét lại việc bồi thường, hỗ trợ vê đât khi GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quôc lộ 12B đôi với gia đình ông Yên.

ƯBND huyện đã giao cho Hội đồng đền bù-GPMB huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Quỳnh Lưu kiêm tra, xem xét hô sơ giải phóng mặt bang, hồ sơ địa chính và kiểm tra tại thực địa về diện tích đất của hộ gia đình ông Đỗ Đại Yên đang sử dụng; ƯBND huyện Nho Quan trả lời kêt quả nội dung giải quyêt đê nghị của ông Đỗ Đại Yên như sau:

 1. Việc sử dụng đất của gia đình ông Đỗ Đại Yên trên hồ sơ địa chính và ngoài thực địa:

  Vị trí đất hộ gia đình ông Đỗ Đại Yên đang sử dụng, trước năm 1988 là đất do Phòng Giao Thông quản lý thuộc thửa số 201, tờ bản đồ số 5, diện tích 11.260 m2 đất (thể hiện tại Bản đồ địa chính xã Quỳnh Lưu lập năm 1988). Đên năm 1998 hộ ông Yên đã được ƯBND huyện Nho Quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 260m2 đất, gồm: 200m2 đất ở, 60m2 đất vườn thuộc Thửa đất số 228, Tờ bản đồ số 5, Bản đồ địa chính xã Quỳnh Lưu lập năm 1998.

  Năm 2002, xã Quỳnh Lưu thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính hệ chính quy và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình trong toàn xã. Hộ ông Đồ Đại Yên đã được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 268, lm2 đât, gồm: 200m2 đất ở, 68,lm2 đất vườn, thuộc Thửa số 28, Tờ bản đồ số 43, Bản đồ địa chính xã Quỳnh Lưu lập năm 2002.

 2. Việc bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B cho gia đình ông Đằ Đại Yên

2.1. về đất: - Căn cứ hồ sơ địa chính xã Quỳnh Lưu qua các thời kỳ, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Yên và kết quả kiểm tra tại thực địa, khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B không thu hồi vào đất hộ gia đình ông Đỗ Đại Yên, cụ thể: Điểm mốc giới đất phía Tây cách mốc giải phóng mặt bằng của Dự án là 2,64m, điểm mốc giới đất phía Đông cách mốc giải phóng mặt bằng của Dự án là 3,92m.

- về nội dung bồi thường đất có nguồn gốc sử dụng trước năm 1982: Căn cứ bản đồ địa chính xã Quỳnh Lưu lập năm 1988 theo chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ, để làm căn cứ pháp lý thực hiện việc thu hồi đất, vị trí đất của hộ ông Yên hiện tại đang sử dụng trên bản đồ địa chính xã Quỳnh Lưu lập năm 1988 nằm trên thửa đất
số 201, tờ bản đồ số 5 vói diện tích 11.260m2 đất do Phòng Giao thông quản lý. về giấy tờ liên quan đến thửa đất do hộ gia đình ông Yên cung cấp để chứng minh nguồn gốc đất sử dụng trước năm 1982, gồm: Biên bản họp dân thôn Xuân Quế ngày 14/4/2018 xác nhận hộ ông Yên thời điểm sử dụng đất từ năm 1980, Biên bản họp Ban công tác mặt trận thôn ngày 28/4/2018 xác nhận hộ ông Yên thời điểm sử dụng đất từ năm 1990 và đơn đề nghị của ông Yên có xác nhận của ông Trương Xuân Đào nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu đã xác nhận hộ gia đình ông Yên có nguồn gốc sử dụng đất tại thời điếm năm 1980 và Phiếu thu lệ phí trước bạ đất ở năm 1988 của ƯBND xã Quỳnh Lưu, qua kiểm tra các Giấy tờ trên chưa đảm bảo tính pháp lý để chứng minh việc giao đất cho gia đình ông Yên từ năm 1980.

Để xác minh lại nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Yên, UBND huyện Nho Quan đã giao cho Phòng Tài nguyên - Môi trường phối họp với UBND xã Quỳnh Lưu kiểm tra, rà soát hồ sơ địa chính đối với thửa đất của hộ ông Đỗ Đại Yên. Căn cứ Báo cáo số 83/BC-TNMT ngày 19/8/2019 của Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND huyện Nho Quan đã ban hành Văn bản số 1582/UBND-VP ngày 23/8/2019, giao cho UBND xã Quỳnh Lưu chủ trì, phối họp với Phòng Tài nguyên - Môi trường và Thanh tra huyện to chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với hộ ông Đỗ Đại Yên, ƯBND xã Quỳnh Lưu đã tổ chức hội nghị vào ngày 30/8/2019, ngày 06/9/2019 tại thôn Xuân Quế để lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nguồn gốc sử dụng đất của hộ ông Yên nhưng cả 02 hội nghị đều không thành với lý do không đủ số lượng người đến họp theo quy định (kèm theo Báo cáo số 144/BC-ƯBND ngày 11/9/2019 của UBND xã Quỳnh Lưu), vì vậy chưa có cơ sở để xem xét, giải quyết cho hộ ông Yên.

2.2. về tài sản, vật kiến trúc, cây cối trên đất: Hộ gia đình ông Đỗ Đại Yên đã được Hội đồng đền bù - GPMB huyện kiểm đếm lên phương án hỗ trợ đối với tài sản, vật kiến trúc, cây cối trên diện tích hành lang giao thông đường 12B với tông sô tiên 16.438.000 đồng (tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 15/6/2017; Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 28/12/2017; Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 07/9/2018) hộ ông Yên đã nhận đầy đủ số tiền hỗ trợ theo quy định.

Như vậy, Căn cứ vào hồ sơ địa chính xã Quỳnh Lưu qua các thòi kỳ và giấy tờ hộ gia đình ông Yên cung cấp là chưa đủ cơ sở để chứng minh gia đình ông Yên đã được Nhà nước giao đất từ trước thời điểm ngày 21/12/1982, việc hô trợ cho gia đình ông Yên đã đảm bảo theo đúng quy định.

Trên đây là kết quả giải quyết nội dung đề nghị về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B của gia đình ông Đồ Đại Yên, Uy ban nhân dân huyện Nho Quan thông báo cho hộ gia đình ông Đô Đại Yên biêt, châp hành theo đúng quy định của Luật Đất đai và tiếp tục sưu tầm giây tờ pháp lý do cơ quan Nhà nước đã giao đất ở cho gia đình ông trước ngày 21/12/1982 đê làm cơ sở giải quyêt, thời gian trước ngày 30/10/2019./.

 • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1