Thông báo trả lời kết quả nội dung giải quyết đơn đề nghị bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B đối với hộ ông Trương Xuân cẩm

Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Nho Quan nhận được nội dung đề nghị của hộ ông Trương Xuân cẩm (địa chỉ: thôn Hội Tiến 2, xã Quỳnh Lưu) vê xem xét lại việc bồi thường, hồ trợ khi GPMB thực hiện Dự án đâu tư xây dựng Quốc lộ 12B đối với gia đình ông cấm và đề nghị việc kiêm đếm, lên phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cần được thực hiện theo quy định.

Sau khi phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Quỳnh Lun kiểm tra, xem xét hồ sơ giải phóng mặt bằng, hồ sơ địa chính và kiếm tra tại thực địa về diện tích đất của hộ gia đình ông cấm đang sử dụng; Hội đồng đền bù GPMB huyện Nho Quan trả lời kết quả nội dung giải quyết đề nghị của hộ ông Trương Xuân cẩm như sau:

1. Việc sử dụng đất của gia đình ông Trương Xuân cẳm trên hồ sơ địa chính và ngoài thực địa:

- Vị trí đất hộ gia đình ông Trương Xuân cẩm đang sử dụng, trước năm 1988 là đất quốc phòng quản lý (thế hiện tại Bản đô địa chính xã Quỳnh Lưu lập năm 1988). Năm 1991, hộ ông Trương Xuân cẩm đã được Lữ đoàn 241 giao đất làm nhà ở (Lữ đoàn 241 giao đất không đúng thẩm quyền). Đen năm 1994, ƯBND xã Quỳnh Lưu đã xây dựng phương án xử lý các trường hợp sử dụng đât vi phạm pháp luật đât đai tổng số 151 hộ gia đình, cá nhân với diện tích đât 30.563 m2 và đã được UBND huyện Nho Quan phê duyệt, trình Chi cục quản lý đât đai tỉnh Ninh Bình hiệp y phương án, trong đó có hộ ông Trương Xuân cẩm đã được phê duyệt với diện tích đất là 240m2, (gồm: 200m2 đất ở, 40m2 đất vườn) thuộc thửa số 150, tờ bản đô sô 11. Năm 1998, UBND huyện Nho Quan đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lân đầu cho hộ gia đình ông cẩm thuộc Thửa số 586, Tờ bản đồ sô 11, Bản đô địa chính xã Quỳnh Lưu lập năm 1998 với diện tích 240 m2 đất (gồm: 200 m2 đât ở, 40 m2 đât vườn), đã trừ lưu không đường 12B từ tim đường vào là lOm.

Năm 2002, xã Quỳnh Lưu thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính hệ chính quy và cấp đổi Giấy chúng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình trong toàn xã. Hộ ông Trương Xuân cẩm đã được cấp đổi Giấy chúng nhận quyên sử dụng đât với diện tích 373,2 m2 đất, (gồm: 200 m2 đất ở, 173,2 m2 đất vườn), thuộc Thửa số 118, Tờ bản đồ số 55, Bản đồ địa chính xã Quỳnh Lưu lập năm 2002.


2. Việc bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B cho gia đình ông Trưong Xuân cẩm:

+ về đất: Qua kiểm tra hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Cẩm qua các thời kỳ và kiểm tra tại thực địa, khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B không thu hồi vào đất hộ gia đình ông Trương Xuân cấm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện đế được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mốc giải phóng mặt bằng của Dự án còn cách điếm mốc giới đất hộ gia đình ông cấm được cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể: Điểm mốc giới đất nằm phía tây giáp đất ông Động cách mốc GPMB của dự án là l,3m, cách tim đường 12B cũ là 9,72m; điếm mốc giới đất nằm phía đông giáp đất ông Luân cách mốc GPMB của dự án là l,99m, cách tim đường 12B cũ là 10,54m.

+ về tài sản, vật kiến trúc, cây cối trên đất: Hộ ông Trương Xuân cẩm đã được Hội đồng đền bù GPMB huyện kiểm đếm và lên phương án hỗ trợ đối với tài sản, cây cối trên diện tích đất không hợp pháp với số tiền 5.270.000 đồng (tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND huyện Nho Quan), gia đình ông Cẩm đã nhận đủ số tiền trên.

* Như vậy: Hộ gia đình ông Trương Xuân cấm được Nhà nước giao đất vào thời điểm năm 1991, khi thực hiện Dự án đâu tư xây dựng Quôc lộ 12B Nhà nước không thu hồi vào diện tích đất hộ gia đình ông cẩm được giao quyền sử dụng nên ông Cẩm không được bồi thường về đất, đối với tài sản và cây cối, hoa màu hộ gia đình đă được bồi thường, hỗ trợ đây đủ theo quy định.

Việc bồi thường, hồ trợ giải phóng mặt bằng về đất cho hộ gia đình ông Trương Xuân cẩm, đã được Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng xem xét giải quyết, trả lời trực tiếp cho ông cẩm, hộ gia đình Ong không thuộc đôi tượng được bồi thường về đất khi thực hiện Dự án đầu tu xây dựng Quốc lộ 12B, song hộ ông Cẩm vẫn tiếp tục đề nghị xem xét. Vì vậy, Hội đồng đền bù GPMB huyện trả lời đây là lần giải quyết cuối cùng việc bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B đoạn qua xã Quỳnh Lưu đối với hộ gia đình ông Trương Xuân cẩm, Hội đồng đền bù GPMB huyện đề nghị hộ gia đình ông Trương Xuân Cẩm chấp hành và thực hiện đúng các quy định của Luật Đất đai, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B, nếu hộ gia đình ông cấm không chấp hành Hội đồng đền bù GPMB huyện báo cáo UBND huyện tổ chức bảo vệ thi công trên diện tích hành lang an toàn giao thông thực hiện quyền quản lý của Nhà nước
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1