Thông báo trả lời kết quả nội dung giải quyết đơn đề nghị bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B đối với hộ ông Nguyễn Quyết Chiến

Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Nho Quan nhận được nội dung đê nghị của hộ ông Nguyễn Quyết Chiến (địa chỉ: thôn Xanh, xã Quỳnh Lưu) vê việc Hội đồng đền bù GPMB huyện thu hồi đất của các hộ có nguồn gôc đât trước năm 1982 còn thiếu 1 mét so với mốc giới GPMB của dự án.

Ngày 22/4/2019, Hội đồng đền bù GPMB huyện đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Quỳnh Lưu và Ban quản lý đường Hồ Chí Minh, đơn vị Tư vấn thiết kế Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B tiến hành kiêm tra, xem xét hồ sơ thiết kê cọc GPMB của dự án, hô sơ địa chính và kiêm tra tại thực đìa ve diện tích đất của hộ gia đình ông Nguyễn Quyết Chiến đề nghị GPMB cho gia đình ông còn thiếu lm; Họi đồng đền bù GPMB huyện Nho Quan trả lời kết quả nội dung giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Quyêt Chiên như sau:

Việc sử dụng đất của gia đình ông Nguyễn Quyết Chiến trên hồ so địa chính và ngoài thực địa

Hộ ông Nguyễn Quyết Chiến sử dụng một thửa đất trước ngày 21/12/1982, trên bản đồ địa chính xã Quỳnh Lưu lập năm 1988 diện tích đất là 350m2 đất thổ cư, thuộc thửa số 01, tờ bản đồ 6. Đến năm 1998, hộ gia đình ông Nguyễn Quyết Chiến đã được UBND huyện Nho Quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đâu với diện tích là 350m đât ở, thuộc thửa sổ 01, tờ bản đồ sổ 6.         ^

Năm 2002, xã Quỳnh Lưu thực hiện đo đạc Bản đồ địa chính hệ chính quy và câp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong toàn xã, gia đình ông Nguyễn Quyết Chiến được cơ quan Nhà nước cấp đổi giấy chứng nhận quyên sử dụng đất vơi diẹn tích là 565,1 m2 đất, gồm: 371,7m2 đất ở, 193,4m2 đất ao, thuộc Thửa đất sổ 86 Tờ bản đồ số 44, Bản đồ địa chính xã Quỳnh Lưu lập năm 2002.

Việc bồi thường, hỗ trợ GPMB Dụ án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B cho gia đình ông Nguyễn Quyết Chiến

Qua kiểm tra hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Chiến qua các thời kỳ và kiêm tra tại thực đìa, khi thực hiẹn Dự an đau tu xay dựng Quoc lọ 12B- Nhà nước đã quyết định thu hồi tại thửa đất số 86, tờ số 44 là 142,1 m đất ở, đươc Nha nước giao quyền sử dụng cho hộ gia đình ông Nguyễn Quyết Chiến (thu hồi tại Quyết đính số 1201/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 và Quyết định số 4617/QĐ-UBND ngày 23/11/2018). Sau đó UBND huyện Nho Quan đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB cho hộ gia đình ông Nguyễn Quyết Chiến với tổng số tiền là 523.420.000 đông (trong đo tiền boi thường, ho trợ về đất là 497.350.000đồng, tiền bồi thường, hỗ trợ về tài


sản vật kiến trúc, cây cối là 26.070.000đồng) tại các quyết định: Quyết định số 1238/QD- UBND ngày 15/6/2017, Quyết định số 2971/QĐ-ƯBND ngày 21/8/2017, Quỵêt định sô 4619/QD-UBND ngày 23/11/2018), hộ gia đình ông Quyết đã nhận đú số tiền trên. Nhung sau đó hộ ông Chiến lại tiếp tục đề nghị kiểm tra việc thu hồi đất cho gia đình ông con thieu lm so với thiết kế cua dự án, ngày 22/4/2019 Hội đồng đền bù GPMB huyện đã phoi hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Quỳnh Lưu và Ban quản lý đương Hồ Chí Minh, đơn vị Tư vấn thiết kế Dự án đầu tư xây dụng Quốc lộ 12B tiên hành kiểm tra ngoài thực địa, xác định vị trí cọc mốc GPMB của dự án so với thu hôi đât tại vị trí thửa đất của hộ ông Nguyễn Quyết Chiến như sau:

Xác định cọc mốc GPMB của dự án:

Điểm mốc giới đất nằm phía đông thửa đất của hộ ông Chiến: Thuộc cọc môc 26 (Km 14+780) tim đường 12B mới lệch sang bên phải tuyên so với tim đường 12B cũ là 0 7m từ tim đường 12B mới đến cọc mốc GPMB là 9,5m, từ tim đường 12B^CŨ den cọc mốc GPMB là 10,2m (từ mép trong rãnh thoát nước dọc hiện có vào đến mốc GPMB là 2,3m).

Điểm mốc giới đất nằm phía tây thửa đất của hộ ông Chiến: Thuộc cọc môc H8 (Km 14+800) tim đưòng 12B mới lệch sang bên phải tuyên so với tim đường 12B cũ jà 0 55m' từ tim đường mới đến cọc mốc GPMB là 9,05m, từ tim đường 12B cũ đên cọc môc GPMB là 9 6m (từ mép trong rãnh thoát nước dọc hiện có vào đên môc GPMB là 2,Om).

Xác định phần thu hồi đất GPMB:   ,         ,         .         ,         ,

Ngày 01/11/2018, Hội đồng đền bù GPMB huyện đã kiểm đếm, thu hôi đất đối

với hộ ông Nguyễn Quyết Chiến với diện tích (5,2m+ 4,6m)/2 X 29m = 142,lm2 đât ở (bao gồm cả diện tích thu hồi đọt 1 là 19,6m2 đất ở), kích thước các cạnh thu hồi đât được xác định cụ thê như sau:       ^

Thu hồi cạnh phía đông thửa đất của hộ ông Chiến: Thuộc cọc môc 26 (Km 14+780) từ tim đường 12B cũ đến cọc mốc GPMB là 10,2m, trong đó trừ lưu không từ tim đường 12B cũ là 5m, thụ hồi chiều sâu vào đất là 5,2m (từ mép trong rãnh thoát nước dọc hiện có vào đến cọc mốc GPMB là 2,3m).

Thu hồi cạnh phía tây thửa đất của hộ ông Chiến: Thuộc cọc môc H8 (Km 14+800) từ tim đường 12B cũ đến cọc mốc GPMB là 9,6m, trong đó trừ lưu không tư tun đương 12B cũ là 5m, thu hồi chiều sâu vào đất là 4,6m (từ mép trong rãnh thoát nước dọc hiện có vào đến mốc GPMB là 2,Om).

Như vây: Hội đồng đền bù GPMB huyện đã thu hồi đất cho hộ ông Nguyễn Quyết Chiến đu diện tích, đến đúng cọc mốc GPMB của Dự án Quôc lộ 12B đã được đơn vị tư vân Ban quản lý đường Hô Chí Minh đã xac đinh lại vao ngay 22/4/2019.    ^

Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng về đất cho hộ gia đình ông Nguyên Quyêt Chiến đã được Hội đong đền bù giải phóng mặt bằng xem xét, giải quyêt bôi thường, hô trợ theo đúng quy định và đa trả lời trực tiếp cho ông Chiến, song ông Chiến vẫn tiêp tục đê nghị giải quyet. Can cứ biên bản làm việc ngay 22/4/2019 giữa Hội đồng ĐBGPMB huyện với Ban quan ly đường Hồ Chí Minh và đơn vị tư vấn xác định mốc giới GPMB đoạn^qua hộ ông Nguyen Quyết Chiến bàn giao lại mốc giới GPMB so với tại thời điếm kiêm đêm là không thay doi, VI vậy việc gia đình hộ ông Chiến đề nghị thu hồi thiếu lm là không có cơ sở giải quyết. Hội đồng đền bu GPMB huyện trả lời đây là lần giải quyết cuối cùng việc bôi thường, hô trơ GPMB khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12B đoạn qua xã Quỳnh Lưu đôi VỚI họ gia đình ông Nguyễn Quyết Chiến, đề nghị hộ gia đình ông Nguyễn Quyết Chiên châp hành

và thực hiện đúng các quy định của Luật Đât đai, việc thực hiẹn Dự an đau tư xay dưng Quoc lộ 12B, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Nấu hộ gia đình ông Nguyễn Quyềt Chiến khong chấp hành Hội đồng đền bù GPMB huyện báo cáo UBND huyẹn bảo vệ thi công trên diện tích đất đã được bôi thường và diện tích đât hanh lang an toàn giao thông, thực hiện quyền quản lý của Nhà nước./.


 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1