Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Nho Quan năm 2023
Lượt xem: 5123
Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Nho Quan năm 2023

THÔNG BÁO

Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan năm 2023

 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 21/6/2023 của UBND huyện Nho Quan về việc Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan năm 2023

 Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Nho Quan năm 2023 thông báo Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Nho Quan năm 2023.

 

A. TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUNG

1. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

2. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

B. TÀI LIỆU ÔN TẬP CHO CÁC CHỨC DANH CỤ THỂ

I. TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI CẤP MẦM NON (TL1)

1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

2. Thông tư số 06/2019/TT- BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

3. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;

4. Thông tư số 52/2020/TT- BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non;

5. Thiết kế bài giảng một tiết lên lớp theo phân phối chương trình sách giáo khoa hiện hành.

II. TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI CẤP TIỂU HỌC (TL2)

 1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

2. Thông tư số 06/2019/TT- BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (6 trang);

3. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;

4. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường tiểu học;

5. Thiết kế bài giảng một tiết lên lớp theo phân phối chương trình sách giáo khoa hiện hành.

III. TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ (TL3)

 1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

2. Thông tư số 06/2019/TT- BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

3. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;

4. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

5. Thiết kế bài giảng một tiết lên lớp theo phân phối chương trình sách giáo khoa hiện hành.

IV. TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (TL4)

 1. Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019;

2. Thông tư số 06/2019/TT- BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

3. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;

6. Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học Phổ thông và Trường Phổ thông có nhiều cấp học;

5. Thiết kế bài giảng một tiết lên lớp theo phân phối chương trình sách giáo khoa hiện hành.

V. TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (TL5)

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020); Văn bản số 23/VBHN-VPQH 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018;

3. Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

4. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

VI. TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI LĨNH VỰC BIÊN TẬP (TL6)

1. Luật Báo chí (Luật số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016);

2. Luật Xuất bản (Luật số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012)

3. Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh- Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

4. Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Chi tiết thông báo :  Tải về

 

 

 

 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1