HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH Chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 25/10/2023, Thường trực HĐND huyện Nho Quan đã tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Đinh Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện, Phó hai Ban HĐND huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Nội vụ, Văn hóa – Thông tin, Tư pháp, Chánh Thanh tra huyện; Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.  

anh tin bai
 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện, khoá X như sau:

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện, khoá X được tổ chức trong 02 ngày (dự kiến từ ngày 14/12 đến ngày 15/12/2023), tại Hội trường UBND huyện. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét 23 báo cáo, 01 thông báo, 07 tờ trình của các cơ quan có liên quan và thông qua 08 dự thảo nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Để Kỳ họp đạt kết quả tốt, Thường trực HĐND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

* Thường trực HĐND huyện

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu hoặc phê chuẩn. Chỉ đạo thực hiện đảm bảo các nội dung và thời gian quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa 15 và Công văn số 599/UBTVQH15 ngày 21/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện, các cơ quan có liên quan chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

- Phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chuẩn bị kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện.

- Chuẩn bị các loại báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện theo quy định.

* Ủy ban nhân dân huyện

- Chuẩn bị các báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền và các dự thảo nghị quyết. Hoàn thiện các loại báo cáo và các văn bản phục vụ kỳ họp, sau khi đã xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy, thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023. Riêng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024, báo cáo tình hình sử dụng quỹ dự phòng ngân sách huyện; các tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi về Thường trực HĐND để giao hai Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra theo quy định, thời gian trước ngày 05/12/2023.

anh tin bai

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện việc thẩm định các văn bản, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật.

- Chuẩn bị Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X gửi về Thường trực HĐND huyện chậm nhất ngày 10/11/2023 để gửi cho các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện làm tài liệu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri và phục vụ Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Lãnh đạo UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện chuẩn bị hồ sơ và các nội dung quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa 15 và Kế hoạch của HĐND huyện.

* Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

- Hướng dẫn, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với Tổ đại biểu HĐND huyện tại địa phương, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND cùng cấp thống nhất thành phần, thời gian, địa điểm để thông báo tới cử tri, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

- Chủ động phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Nho Quan để tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh, lồng ghép với các Tổ đại biểu HĐND huyện.

- Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khoá X, gửi về Thường trực HĐND huyện chậm nhất sau 02 ngày kể từ khi kết thúc các Hội nghị tiếp xúc cử tri.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND huyện xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện và báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khóa X.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND huyện tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm (nếu có) theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa 15.

- Hoàn thiện thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 30/11/2023.

* Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Chuẩn bị các báo cáo thuộc thẩm quyền gửi về Ban Pháp chế HĐND huyện để thẩm tra trước ngày 25/11/2023, hoàn thiện sau khi đã có kết quả thẩm tra và sao in mỗi loại 250 bộ, ký đóng dấu, gửi về Thường trực HĐND huyện (qua Văn phòng HĐND & UBND) trước ngày 30/11/2023.

* Các Ban của HĐND huyện

- Chuẩn bị báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiêm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban.

- Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND huyện, hai Ban chủ động tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, gửi báo cáo kết quả thẩm tra về Thường trực HĐND huyện trước ngày 08/12/2023.

- Thông qua giám sát và các hoạt động khác, mỗi Ban HĐND huyện chuẩn bị ít nhất 01 ý kiến chất vấn và 01 ý kiến thảo luận gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 30/11/2023.

* Các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện

- Căn cứ kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn để tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc với cử tri. Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện phân công đại biểu thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khóa X; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa X; thông qua biên bản Hội nghị; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện ngay sau khi kết thúc buổi tiếp xúc cử tri.

- Thường trực HĐND huyện phân công các Tổ đại biểu HĐND huyện chuẩn bị ít nhất 01 ý kiến thảo luận và 01 ý kiến chất vấn gửi về Thường trực HĐND huyện trước ngày 30/11/2023 để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm trả lời và báo cáo tại kỳ họp.

- Các đại biểu HĐND huyện thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện chuẩn bị hồ sơ và các nội dung quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa 15 và Kế hoạch của HĐND huyện.

* Văn phòng HĐND&UBND huyện

- Tham mưu, tổng hợp, chuẩn bị văn bản, tài liệu và đảm bảo các điều kiện để tổ chức kỳ họp theo đúng kế hoạch.

- Phối hợp Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị tài liệu phục vụ các hội nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban chấp hành Đảng bộ huyện./.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ HUYỆN NHO QUAN
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 177
  • Trong tuần: 35 774
  • Tất cả: 4157244